Algemene voorwaarden

A. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd door en/of voor Melissa Vanderghote (KBO 0768.540.403), hierna aangeduid als “Kadee-kids.be”.

B. De overeenkomst

 1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel en door Kadee-kids.be per geschrift bekrachtigd, worden alle verkopen beschouwd gesloten te zijn onder de clausules en de algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.
 2. Kadee-kids.be wijst alle verkoopsvoorwaarden af, zowel de algemene als de bijzondere, die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en bevatten geen verbintenis in hoofde van Kadee-kids.be. Catalogussen, notities, prospectussen, folders, publicitaire aankondigingen of monsters zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten.
 1. In geval van aanvaarding van een offerte of bestelling, worden alle overeengekomen prijzen, voorwaarden en bepalingen geldig. Opmerkingen en/of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na datum van de bevestiging van de aanvaarding te worden overgemaakt. Opmerkingen/betwistingen die later verstuurd worden niet aanvaard.
 1. Indien de verkoop gebeurt door tussenkomst van een handelaar die in naam van een derde handelt, dan wordt de handelaar, bij conflicten tussen Kadee-kids.be en de derde partij, mede verantwoordelijk en kan aldus in gelijke mate aansprakelijk gesteld worden.


C. Prijs

 1. De prijs door Kadee-kids.be aangeboden is exclusief belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op geleverde goederen of diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van het contract zouden worden ingevoerd zijn integraal ten laste van de klant.


D. Betaling

 1. De goederen en diensten zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Kadee-kids.be. Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de klant.
 2. Betaling dient, behoudens andersluidende bepaling, te geschieden binnen de 15 dagen na uitreiking factuur. Bij niet-betaling ten laatste op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaand saldo. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo van de factuur, met een minimum van 250 EUR. Termijnen van respijt doen het recht op verwijlintresten en schadebeding niet teniet. Geen enkele klacht met betrekking tot facturen wordt nog aanvaard vijf dagen na ontvangst van de factuur.
 3. Teneinde de dienstverlening veilig te stellen zal, bij de organisatie van evenementen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende voorschotten gelden:
  1. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient bij aanvaarding van de offerte voldaan worden;
  2. 50% van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor het evenement te zijn voldaan;
  3. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voor het evenement te zijn voldaan;
  Bij niet tijdige betaling worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
 4. Kadee-kids.be heeft het recht, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Ingeval dergelijke waarborgen niet binnen de zeven dagen worden verstrekt, heeft Kadee-kids.be het recht alle leveringen / prestaties geheel of gedeeltelijk te schorsen en ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
 5. Zelfs bij het voortbrengen van een betwisting dienen toch de bij onderhavig contract voorziene betaling te gebeuren en mag de betaling niet worden uitgesteld.
 6. In geval van verkoop, overdracht, inpandstelling of inbreng in een andere vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de klant alsook wanneer een van de betalingen of het accepteren van een van de wissels niet werd gedaan, of van bij aanvang van een procedure vereffening, fusie of splitsing van de klant, worden de uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de op voorhand toegestane betalingsvoorwaarden.
 7. Indien de klant door eender welke omstandigheid de bestelling wenst te annuleren of niet in staat is de totale koopsom te betalen, om welke reden dan ook, dan zijn alle reeds betaalde voorschotten niet terugvorderbaar en is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen die 30% van de totale koopsom bedraagt, te verhogen met alle reeds gemaakte inherente kosten.
 8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt Kadee-kids.be zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende prestaties te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
 9. Kadee-kids.be heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk op te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Kadee-kids.be om welke reden dan ook niet nakomt.


E. Wijzigingen

Wijzigingen, van welke aard ook, ten opzichte van de offerte op verzoek van de opdrachtgever, zullen door Kadee-kids.be voor zoveel als mogelijk worden uitgevoerd.

In geval deze hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, dan zullen deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Kadee-kids.be houdt zich het recht voor om locaties of activiteiten te wijzigen op het moment dat blijkt dat een leverancier zijn afspraken met Kadee-kids.be  niet kan nakomen. Er zal in dit geval een alternatief worden aangeboden dat minimaal gelijkwaardig is.

F. Overmacht

 1. Overmacht zal aan Kadee-kids.be het recht geven om zoveel later uitvoering te geven aan haar contractuele verplichtingen als deze overmacht duurt. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of onmogelijk is binnen een redelijke termijn na het vooropgestelde tijdstip waarop de diensten zouden worden verleend, zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij, onverminderd het recht van Kadee-kids.be op betaling van de diensten die reeds gepresteerd werden. Als overmacht in hoofde van Kadee-kids.be wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die Kadee-kids.be niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de gesloten overeenkomst wordt verhinderd.


G. Ontbinding

 1. Kadee-kids.be heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:
 2. indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen
 3. bij staking van betaling of bij aanvraag van een faillissement door de klant
 4. bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant
 5. indien de zeggenschap over de klant wijzigt
 6. indien beslag gelegd wordt op een deel van de vermogensbestanddelen van de klant
 7. indien de klant conform artikel 10 van de algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door Kadee-kids.be gevraagde zekerheden te stellen
 8. indien Kadee-kids.be gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Kadee-kids.be wel zal nakomen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst door Kadee-kids.be is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale openstaande sommen (met een minimum van € 150.00), onverminderd het recht van Kadee-kids.be om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is en worden alle vorderingen van Kadee-kids.be op de klant onmiddellijk opeisbaar.

H. Exoneratie

 1. Deelname aan een evenement of incentive is voor eigen risico van de klant. Kadee-kids.be is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard dan ook, noch voor persoonlijk letsel of overlijden. Kadee-kids.be raadt de klant in geval van deelname aan een evenement aan een verzekering af te sluiten.
 2. Kadee-kids.be is evenmin aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
 3. Voor zover Kadee-kids.be bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.
 4. Indien Kadee-kids.be toerekenbaar tekort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Kadee-kids.be beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.


I. Verzaking

Geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van Kadee-kids.be zal als afstand of verzaking aan enig recht of voordeel beschouwd worden.

J. Rechtsbevoegdheid

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.

Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie.

K. Verzending

Gratis verzending vanaf €75, voor bestelling van minder dan €75 wordt €4,99 bijdrage in de verzendkosten aangerekend.

Kadee-kids.be doet enkel verzending binnen België.

Bestellingen worden binnen de 3 werkdagen verzonden, meestal worden deze 1 werkdag later afgeleverd, Kadee-kids.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de pakjesdienst.

Pakjes worden pas verzonden na ontvangst van de betaling (in geval van betaling via overschrijving).

L. Retourvoorwaarden

Je hebt 14 dagen tijd om een retour aan te melden via het online formulier of via e-mail.

Gebruikte kledij kan niet retour genomen worden.

Producten in perfecte, ongebruikte, verkoopbare staat worden volledig vergoed, verzendkosten worden niet terugbetaald.